Zdjęcie z kursu taternickiego

COACHING & WSPINANIE W WARSZAWIE!

           Zobacz!

 

Struktura kursu

 

Część ogólna (wykłady) – 72 godziny.


 

Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wychowania fizycznego (licencjackich, magisterskich i podyplomowych), absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu lub instruktorzy sportu innych dyscyplin. Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemny lub ustny). Przysługuje 1 bezpłatne poprawka w wyznaczonym terminie. Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

Osoby, które z ważnych przyczyn (zdrowotnych, osobistych) nie mogą być na danych zajęciach z części ogólnej mają obowiązek uzupełnić wiadomości z materiałów dostępnych na stronie internetowej. 

Część specjalistyczna (wykłady, ćwiczenia) – 92 godziny.


 

Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

Praktyki instruktorskie – w liczbie 24 h

Odbywane są po zakończeniu kursu w dowolnie wybranej szkole wspinaczki pod nadzorem wybranego przez organizatora instruktora asesora . Praktyki wykonujemy po zakończeniu kursu. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.


Designed and created by
Piotr Poniedziałek